Privaatsus

Privaatsus

Klientide privaatsuse reeglid

Reguleerimisala ja eesmärk

Need reeglid kehtivad kliendi isikuandmete töötlemisele kõikides ettevõtetes, mis kuuluvad kontserni Volvo (edaspidi: Volvo või sobivas käändes „meie“). Nende reeglite eesmärk on tutvustada meie praegustele, endistele ja potentsiaalsetele klientidele (edaspidi nimetatud „kliendid“ või „teie“) järgmisi üldpõhimõtteid:

 • millistel asjaoludel me teie isikuandmeid kogume ja töötleme;
 • millist tüüpi isikuandmeid me kogume;
 • miks me teie isikuandmeid kogume;
 • kuidas me teie isikuandmeid käitleme;
 • kuidas jaguneb isikuandmete töötlemisega seotud vastutus ettevõttes Volvo erinevate juriidiliste isikute vahel ja meie kontaktandmed, et saaksite teavet teie isiklike andmete töötlemisega seotud õiguste kohta ning saaksite neid õigusi kasutada.

Reegleid uuendatakse pidevalt, et kajastada ettevõtte Volvo meetmeid seoses teie isikuandmetega.

Vastutav töötleja

Volvo on teie isikuandmete vastutav töötleja uute ja praeguste automudelite alase uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil ja samuti teatavate ülemaailmsete teenuste pakkumiseks klientidele. Peale selle on Volvo isikuandmete vastutav töötleja nende töötlemisel seoses autode kvaliteedi jälgimisega ja võimalike ohutusega seotud tagasikutsumiste korraldamiseks ja regulatiivnõuete täitmiseks.

Ettevõtte Volvo iga riigi müügiettevõtted vastutavad turunduse, müügi ja kliendisuhete eest ning oma turule omaste teenuste pakkumise eest. Teie riigis asuv müügiettevõte on nendel eesmärkidel toimuvate isikuandmete töötlemise korral vastutav töötleja. Riigi müügiettevõtteta turgudel on importijal tavaliselt samad ülesanded kui riigi müügiettevõttel. Seega on importija neil juhtudel vastutav töötleja. Volvo nõuab lepingutes oma müügiesinduste ja remonditöökodadega andmekaitsenõuete täitmist. Pange tähele, et Volvo ja selle volitatud müügiesindused või remondiettevõtted on eraldi juriidilised isikud ning et me üldjuhul ei vastuta selle eest, kui need müügiesindused ja remonditöökojad kohaldatavaid õigusakte ei järgi. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas teie müügiesindus või remonditöökoda teie isikuandmeid kasutab, pöörduge otse müügiesinduse või remonditöökoja poole.

Andmetöötluse põhimõtted

Teie isiklike andmete töötlemine moodustab olulise osa meie poolt teile pakutavatest toodetest ja teenustest. Hindame väga teie usaldust, mida näitate meile isiklike andmete edastamisega ning peame teie privaatsust oluliseks osaks teenustest, mida pakume. Teie isikuandmete kaitsmiseks klientidele suurema väärtuse ja ohutuma sõidukogemuse pakkumisel järgime viit järgmist üldpõhimõtet.

Valikuvabadus

Teie isikuandmed kuuluvad teile. Püüame mitte ise eeldada teie eelistusi privaatsuse suhtes ning kavandada oma teenused selliselt, et saaksite valida, kas soovite meile oma isikuandmeid esitada.

Huvide tasakaal

Kui teie isikuandmete töötlemine on vajalik õigustatud huvi tõttu ning see huvi kaalub üles teie privaatsuse kaitsmise vajaduse, võime juhul, kui see on seadusega lubatud, töödelda teatud isikuandmeid teie nõusolekut küsimata. Teatud juhul võime teie isikuandmeid töödelda ka ilma teie nõusolekuta, kui seda nõuab kohalduv seadus. Lisateavet vt allpool lõigust „Nõusolek“.

Proportsionaalsus

Volvo töötleb kliendi isikuandmeid ainult siis, kui see on adekvaatne, asjakohane ja vajalik selle eesmärgi jaoks, mille jaoks andmeid on kogutud. Meie eesmärk on muuta teie isikuandmed anonüümseks, kui sama funktsiooni või teenust on võimalik saavutada ka anonüümseks muudetud andmetega. Kui ühendame teie isikuandmetega anonüümseid või mitteisiklikke andmeid, loetakse neid isikuandmeteks, kuni need on omavahel seotud.

Selgus ja arusaadavus ning turvalisus

Volvo soovib väljendada selgelt ja arusaadavalt, milliseid isikuandmeid me töötleme ja millistel eesmärkidel. Meie jaoks on teie isikuandmete kaitsmine ülitähtis, sest ettevõtte Volvo üheks põhiväärtuseks on kaitsta seda, mis on teie jaoks tähtis. Volvo esitab teile soovi korral lisateavet teie isikuandmete meiepoolse töötlemise ja kaitsmise kohta.

Kooskõlas seadustega

Ettevõtte Volvo põhimõte on täita kehtivaid privaatsuse ja andmekaitse alaseid seadusi ja muid õigusnorme igas riigis, kus tegutseme. Vajaduse korral kohandame oma isikuandmete töötlemise korda, mida neis reeglites on kirjeldatud, et tagada vastavus õigusaktidega.

Isikuandmeid, mida Volvo teie ja teie sõiduki kohta kogub, kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

 • teile toodete ja teenuste pakkumiseks, sealhulgas teie õiguse kindlaksmääramiseks teatava ostu tegemiseks ja teenuse saamiseks, samuti teile kõrgematasemeliste pakkumiste tegemiseks ja kogemuste pakkumiseks;
 • teie teavitamiseks meie toodete ja teenuste uuendamisest või neis muudatuste tegemisest, sealhulgas muudatustest meie tingimustes ja reeglites;
 • teie teavitamiseks uutest toodetest, teenustest ja üritustest;
 • sõidukile toe ja teenuste pakkumiseks (garantiiteenus, tagasikutsumisteave jms);
 • tootearenduse eesmärkidel, näiteks sõiduki tööomaduste, kvaliteedi ja ohutuse parandamiseks;
 • meie pakkumiste ja kliendisuhtluse hindamiseks ja täiustamiseks;
 • õigusaktide või ametiasutuste seaduslike taotluste täitmiseks;
 • teie teavitamiseks meie toodetest ja teenustest ja teile huvipakkuvate toodete ja teenuste kindlaksmääramiseks; turu-uuringute tegemiseks; ja
 • analüüside ja kliendiprofiilide koostamiseks (sealhulgas veebis ja sotsiaalmeedias) meie ja meie valitud hankijate poolt.

Kasulikud mõisted

Volvo kasutab neis reeglites allpool loetletud mõisteid:

 • „vastutav töötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;
 • „volitatud töötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;
 • „isikuandmed“ – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;
 • „töötlemine“ – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;
 • „tundlikud isikuandmed“ – isikuandmed, millest ilmnevad rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Andmete kogumine

Võite esitada meile enda või oma sõiduki kohta andmeid ettevõtte Volvo teenuste kasutamisel sõidukis või väljaspool sõidukit või muude kontaktide kaudu ettevõttega Volvo, näiteks meie veebisaitide või kliendikeskuste kaudu (seoses sellega pange tähele, et kvaliteedi tagamise eesmärgil võidakse teie loal telefonikõnesid salvestada). Võime saada neid andmeid ka oma volitatud müügiesindustelt ja remonditöökodadelt ja muudelt kolmandatelt isikutelt. Need andmed võivad olla:

 • teie kontaktandmed (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jms);
 • demograafilised andmed (vanus, perekonnaseis, leibkonna koosseis jms);
 • sõiduki andmed (tehasetähis (VIN-kood), mudel, ostukuupäev, teeninduste ajalugu jms);
 • teie tegevusega loodavad asukohaandmed (abi navigeerimisel, otsingu päringud, asukoha jagamine jms); ja
 • teie andmed meie toodete ostude ja kasutamise kohta (kliendi eelistused ja seadistused, ostude ajalugu, Volvo ID jms).

Teie sõiduk kogub ka automaatselt sõiduki ja selle ümbruse kohta andmeid, mis on eelkõige tehnilised ega ole teie isikuga otseselt seotud. Need andmed („sõiduki poolt registreeritavad andmed“) on üldjuhul seotud sõiduki tehasetähisega (VIN-koodiga) ja võivad olla selle kaudu teiega seostatavad. Sõiduki poolt registreeritavad andmed võivad olla:

 • ohutusalased andmed (kas turvapadjad või rihmapingutid on vallandunud, kas uksed ja aknad on lukus või avatud jms).
 • süsteemi funktsioonide olek (mootor, seguklapp, rool ja pidurid jms);
 • sõiduandmed (sõiduki kiirus, piduri- ja gaasipedaali kasutamine, rooli liikumine jms);
 • asukoha andmed (sõiduki asukoht õnnetuse korral jms); ja
 • ümbruse andmed (temperatuur väljaspool sõidukit, pildid jms).

Teatavate sõiduki poolt registreeritavate andmete kohta on teavet esitatud ka kasutusjuhendis.

Tundlike isikuandmete kogumisel ja töötlemisel vajaduse korral oleme eriti ettevaatlikud ja rakendame lisameetmeid, nagu kohaldatavate õigusaktidega nõutav. Kahtluse korral märgime siinkohal, et kohaldatavate õigusaktide kohaselt võib olla nõutav käsitada tundlike isikuandmetena ka muud liiki andmeid.

Teatamine

Kui see on mõistlikult praktiliselt teostatav või kohalike õigusaktidega nõutav, esitame teile seoses teie isikuandmete kogumise või registreerimisega (i) konkreetset teavet teie isikuandmete töötlemise eesmärkide kohta, (ii) kes on vastutav töötleja, (iii) kes on kolmandad isikud, kellele andmeid võidakse avaldada, ja (iv) muud teavet, mis võib olla vajalik teie õiguste kaitsmise tagamiseks. Eeltoodud teave võidakse teile esitada näiteks sõiduki ostmisel, sõiduki info-meelelahutussüsteemis, ettevõtte Volvo väljatöötatud mobiilirakendustes, veebisaidil https://www.Volvo.ee või muude teie ja ettevõtte Volvo vaheliste lepingute sõlmimisel.

Nõusolek

Kui see on mõistlikult praktiliselt teostatav või kohalike õigusaktidega nõutav, küsime teilt enne teie isikuandmete kogumist või registreerimist nõusolekut. Teie nõusolekut küsitakse selgelt ja konkreetselt ning seda põhjendatakse piisavalt, et saaksite otsuse teha. Me ei pea teie nõusolekut kunagi enesestmõistetavaks. Selle asemel tagame, et saaksite anda oma nõusoleku selgelt ja arusaadavalt. Saate oma vabatahtliku nõusoleku alati tühistada, näiteks lõpetades teatava teenuse või võttes ühendust ettevõttega Volvo aadressil, mis on märgitud allpool lõigus „Teave ja ligipääs“. Kui te nõusolekut ei anna, ei saa teenust võib-olla terviklikult või osaliselt kasutada.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine ilma nõusolekuta

Sõiduki poolt registreeritavate andmete kogumine ja kasutamine võib osutuda vajalikuks (i) tehnikutele sõidukite vigade diagnoosimiseks ja kõrvaldamiseks sõidukite teeninduse ja hoolduse käigus, (ii) ettevõtte Volvo tootearenduse huvides, näiteks sõidukite kvaliteedi ja ohutusfunktsioonide täiustamiseks, (iii) ettevõtte Volvo garantiikohustuste haldamiseks ja (iv) seaduslike nõuete täitmiseks. Sõiduki poolt registreeritavate andmete kogumisel või kasutamisel neil eesmärkidel ja ettevõtte Volvo muid sarnaseid õiguspäraseid huve silmas pidades me üldjuhul teie nõusolekut ei küsi, välja arvatud, kui seda peetakse konkreetsel juhul vajalikuks või see on kohaldatava õiguse kohaselt nõutav.

Kolmandate isikute taotlused

Võite saada ligipääsu sõidukiga seotud rakendustele ja muudele teenustele, mida pakub kolmas isik ja milleks võib olla näiteks vaja edastada sellele kolmandale isikule asukohaandmeid ja muid sõidukis registreeritud andmeid. Volvo ei vastuta isikuandmete kogumise või kasutamise eest kolmandate isikute rakendustes või teenustes ning soovitab teil enne nende rakenduste või teenuste kasutamist nende kohaldatavad tingimused (ja võimalikud nendega seotud andmekaitsereeglid) hoolikalt läbi vaadata. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas teatav kolmas osapool teie isikuandmeid kasutab, pöörduge otse selle kolmanda osapoole poole.

Andmete rahvusvaheline edastamine

Volvo võib edastada teie isikuandmeid andmesaajatele, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja kellele võivad kehtida teistsugused andmekaitseseadused. See hõlmab riike, millel ei ole Euroopa Komisjoni hinnangul isikuandmete kaitse piisaval tasemel. Sel juhul tagab Volvo õiguslikud alused nende edastamiseks kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega. Teile edastatakse teave õigusliku aluse ja rakendatud turvameetmete kohta ning samuti selle kohta, kuidas saate endale turvameetmete kirjelduse koopia.

Andmete kasutamine

Enamiku töötlemistoimingute puhul saate oma isikuandmete meiepoolse kasutamise lõpetada, kui uuendate oma eelistusi, lõpetate konkreetse teenuse või tühistate oma nõusoleku töötlemiseks, võttes ühendust ettevõttega Volvo aadressil, mis on märgitud allpool lõigus „Teave ja ligipääs“, või järgides muid meilt saadud juhiseid. Kuid te ei saa üldjuhul keelduda teie isikuandmete töötlemisest järgmistel juhtudel, välja arvatud, kui see on kohaldatavate õigusaktidega ette nähtud:

 • seoses teatavate teie sõiduki poolt registreeritavate ohutust, kvaliteeti ja toote täiustamist puudutavate andmete kogumise ja edasise töötlemisega;
 • kui me teeme seda teile tähtsate teadete saatmiseks, näiteks muudatuste kohta meie tingimustes ja reeglites või toodete tagasikutsumiste kohta;
 • kui me teeme seda oma seaduslike kohustuste täitmiseks.

Säilitamine

Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevates reeglites märgitud või teile muul viisil teatatud eesmärkidel. See tähendab, et kui olete oma isikuandmete töötlemiseks meile nõusoleku andnud, säilitame teie andmeid seni, kuni kliendisuhe kestab (ja kui see on asjakohane, kuni garantiiperioodi lõppemiseni) või kuni te nõusoleku tühistate. Kui olete oma nõusoleku tühistanud, võime siiski säilitada teatavaid isikuandmeid vajaliku perioodi jooksul, et täita oma seaduslikke kohustusi ja kaitsta end õiguslikes vaidlustes. Kui me ei ole teilt saanud nõusolekut andmete töötlemiseks, säilitatakse isikuandmeid ainult seadusega lubatud ulatuses.

Andmete kvaliteet

Teie isikuandmete töötlemisel püüame tagada, et need on õiged ja ajakohased. Püüame valed või mittetäielikud isikuandmed kustutada või parandada. Lisateavet teie õiguse kohta tagada teie meie poolt säilitatavate isikuandmete täpsus vt allpool lõigus „Teave ja ligipääs“.

Teave ja ligipääs

Nagu eespool lõigus „Teatamine“ mainitud, esitame teile teie isikuandmete kogumisel või registreerimisel konkreetset teavet teie isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta. Teil on õigus taotleda (i) teie kohta meil säilitatavate isikuandmete koopiat, (ii) teie arvates ebatäpsete isikuandmete parandamist või eemaldamist ning (iii) teie isikuandmete kustutamist ja teatud juhtudel piirata teie isikuandmete töötlemist. Peale selle on teil õigus keelata oma isikuandmete töötlemine ja saada oma isikuandmed, mille olete meile esitanud, struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja arvutiga loetavas vormis ning lasta need edastada teisele vastutavale töötlejale.

Taotlused tuleb saata selle dokumendi lõpus märgitud juriidilisele isikule. Teie taotlused vaadatakse läbi kiiresti ja nõuetekohaselt. Kui kohaldatava õigusakti kohaselt tuleb teie taotlus(t)e täitmiseks maksta haldustasu, võib Volvo võtta seda tasu. Peale selle võib olla teil ligipääs teatavate teie poolt otse esitatud ja ettevõtte Volvo poolt säilitatavate isikuandmete läbivaatamiseks ning nende andmete parandamiseks või uuendamiseks, kui logite sisse ettevõtte Volvo kliendiportaali kontole või muule teenusele, mida teie kohalikul turul pakutakse. Lisateabe saamiseks oma õiguste kohta võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga. Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed on esitatud selle dokumendi lõpus.

Turvalisus

Volvo on võtnud sobivaid tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotamise või muutmise, loata avaldamise või ligipääsu ning muude ebaseaduslike töötlemisviiside eest.

Avaldame kolmandatele isikutele

Volvo võib jagada teie isikuandmeid:

 • ettevõtte Volvo allüksuste vahel;
 • ettevõtte Volvo volitatud edasimüüjate ja remonditöökodadega teile toote- ja teenusepakkumiste ja muude teadete saatmiseks;
 • teiste äripartneritega teile toote- ja teenusepakkumiste ja muude teadete saatmiseks või uurimis- ja arendustegevuse eesmärkidel;
 • seoses kontserni Volvo ettevõtte või selle varade müügi või võõrandamisega;
 • seadustega ettenähtud juhtudel, näiteks seoses ametiasutuse päringuga, vaidlusega või muu õigusliku menetluse või taotlusega;
 • kui me peame avaldamist heas usus vajalikuks meie õiguste kaitsmiseks, näiteks meie tingimuste võimaliku rikkumise uurimiseks või pettuste avastamiseks, ennetamiseks või avalikustamiseks või muudes turvaküsimustes;
 • teiste äripartnerite või kolmandate isikutega, kui kasutate nende teenuseid ja olete andnud neile õiguse ettevõttelt Volvo andmete taotlemiseks;
 • meie toodete ja teenuste pakkujatega, kes tegutsevad meie nimel seoses eelkirjeldatud kasutamisega, nt juhtmevaba teenuse pakkujad, ettevõtted, mis hostivad ja haldavad meie veebisaiti, saadavad sõnumeid, teevad andmeanalüüsi, töötlevad krediitkaardiandmeid või kes pakuvad süsteeme, mis on vajalikud krediitkaardiandmete ja finantsteabe töötlemiseks, säilitamiseks või haldamiseks; ja
 • hädaabiteenuste osutajatega, nagu õiguskaitseorganid, maanteeabi teenuse osutajad ja kiirabi nende osutavate teenuste pakkumiseks (nt Volvo hädaabisüsteem)

Kontserni Volvo ettevõte, kes on teie isikuandmete vastutav töötleja, avaldab teie isikuandmeid kolmandale isikule üldreeglina ainult teie nõusolekul. Kui see on õigusaktidega lubatud, võime järgmistel juhtudel jagada teie isikuandmeid ka teie nõusolekuta (välja arvatud, kui peame teie nõusolekut konkreetsel juhul vajalikuks või on see seadusega nõutav):

 • kui avaldamine on seadusega nõutav; ja
 • kui nende avaldamine on vajalik ettevõtte Volvo õiguspärase huvi tõttu (näiteks meie seaduslike õiguste kaitsmiseks, nagu eespool kirjeldatud).

Andmete töötlemine meie nimel

Piirame ligipääsu teie isikuandmetele kontserni Volvo töötajate ja hankijatega, kellel on vaja seda teavet kasutada seda meie nimel töötlemiseks ja kes peavad lepingu kohaselt teie isikuandmeid turvaliselt ja konfidentsiaalselt säilitama. Meie eesmärk on valida selliseid töötlemisteenuseid, mille puhul teie isikuandmete puutumatus kolmandate isikute poolt on kõige paremini kaitstud. Mõningaid neist töötlemistegevustest võidakse sooritada väljaspool Euroopa Majandusühendust konkreetsetel õiguslikel alustel riigi seaduste kohaselt.

Turundus

Me ei müü teie isikuandmeid ega kauple nendega kolmandate isikutega, välja arvatud teie nõusolekul. Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate isikutega nende turundamise eesmärgil, välja avatud, kui oleme saanud nende selliseks avaldamiseks teie nõusoleku. Kui olete selleks nõusoleku andnud, kuid soovite lõpetada kolmandatelt isikutelt turundusmaterjali saamise, võtke ühendust otse selle kolmanda isikuga. Võime esitada teile teavet uute toodete, teenuste, ürituste või muude sarnaste turundustegevuste kohta. Kui soovite konkreetse e-postiga saadetava uudiskirja või muude sarnaste teadete saamisest loobuda, järgige selles teates esitatud juhiseid. Võite kasutada teatud tüüpi teadete saamisest loobumiseks või oma varem valitud eelistuste muutmiseks ka oma kontot kontserni Volvo kliendiportaalis või muus sarnases kohalikul turul pakutavas teenuses.

Veebisaidid ja küpsised

Kontserni Volvo veebisaite külastades ei pea te üldiselt avaldama oma isikut ega enda kohta teavet esitama. Kuid teatavate teenuste osutamiseks või pakkumiste esitamiseks on meil sageli vaja registreerida teatavaid isikuandmeid, näiteks teie nime ja e-posti aadressi. Võime koguda (küpsiste abil) enne nende registreerimist anonüümseid andmeid selle kohta, kuidas te meie veebisaite kasutate. See teave aitab meil meie veebisaite või turundustegevust täiustada. Iga ettevõtte Volvo veebisait, mis on klientidele avatud, sisaldab teavet meie poolt kasutatavate küpsiste kohta. Mõningates riikides on kehtestatud ka kord veebis küpsiste vastuvõtmiseks või neist keeldumiseks.

Rakendused

Kui laadite alla meie rakenduse või registreerute selle kasutajaks, peate võib-olla edastama meile selliseid isikuandmeid nagu teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja muu registreerimisteave. Lisaks võime rakenduse kasutamisel koguda automaatselt teatud teavet (sh teie mobiilseadmega seotud tehnilist teavet) ning teavet selle kohta, kuidas te rakendust kasutate. Ainult juhul, kui olete selleks nõusoleku andnud, võime konkreetsest kasutatavast rakendusest olenevalt koguda ka teie seadmesse talletatud teavet, sh kontaktandmeid, asukohateavet ja muud digitaalsisu. Üksikasjalikku teavet kogutava teabe liikide kohta leiate infoteatest ja/või vastava rakenduse spetsiaalsest teatest.

Kolmandate isikute teenused ja rakendused

Mõnedel allalaaditavatel, eelinstallitud või tellitavatel kolmandate isikute rakendustel on eraldi tingimused ja privaatsusreeglid, mis kohalduvad olenemata meie privaatsusreeglitest. Volvo ei vastuta isikuandmete kasutamise eest kolmandate isikute rakendustes või teenustes. Soovitame enne registreerumist, allalaadimist või kasutamist lugeda hoolikalt iga kolmanda isiku teenuse või rakenduse kasutustingimusi ja privaatsuse reegleid. Samuti soovitame pärast kolmanda isiku rakenduse allalaadimist vaadata selle privaatsuse valikuid ja juhtelemente.

Lapsed

Meie teenused ei ole mõeldud kasutamiseks lastele. Me ei küsi teadlikult alla 13-aastaste laste isikuandmeid ega kogu neid, samuti ei turunda me neile oma tooteid ega teenuseid. Kui laps on edastanud meile isikklikke andmeid, võib tema vanem või eestkostja meiega ühendust võtta ja kustutame selle teabe meie kirjetest. Kui usute, et meil võib olla alla 13-aastase lapse edastatud teavet, võtke meiega palun ühendust. Kui saame teada, et oleme tahtmatult kogunud alla 13-aastase lapse (või vastava jurisdiktsiooni samaväärsest vanusepiirangust noorema lapse) isiklikke andmeid, kustutame selle teabe nii kiiresti kui võimalik.

Jälgimine

Seadusest tulenevate nõuete tõttu peame jälgima oma süsteemi toimimist, sh meie toodetud sõidukeid. See tähendab, et kogume neilt sõidukitelt näidisandmeid.

Kaebuse esitamine järelevalveasutusele

Kui arvate, et me rikume teie isikuandmete töötlemisel andmekaitsealaseid õigusakte, on teil õigus esitada kaebus kohalikule järelevalveasutusele.

Kasutustingimused

Juriidiline teatis

Kuigi on tehtud kõik mõistlikult vajalik tagamaks, et sellel veebilehel („Veebileht”) toodud teave oleks täpne, on see siin esitatud „nagu on”. Volvo ei vastuta mitte ühelgi juhul selle või mõne siit lingitud Veebilehekülje kasutamisega seoses või selle tagajärjel tekkinud mis tahes otsese, kaudse või mis tahes muu kahju eest, sealhulgas aga mitte ainult mis tahes saamata jäänud tulu, äritegevuse katkestus, programmide kaotus, andmete hävimine või muu, isegi siis, kui Volvo on saanud selgesõnalist nõu selliste kahjude võimalikkuse kohta.

Volvo ütleb lahti selle Veebilehe ja selle Veebilehe kaudu avatud Veebilehtede mis tahes garantiidest ja teabe esitusviisidest. Sellised teised Veebilehed on esitatud ainult mugavuse huvides ja ei tähenda, et Volvo nende sisu oma nimel kinnitaks või nende Veebilehtede sisu ja selle kasutuse eest vastutuse võtab. Samuti vastutate te selle eest, et võtaksite kasutusele mõistlikud ettevaatusabinõud tagamaks, et seade, mida Veebilehe lugemiseks kasutate (ja sellega seotud tarkvara) oleks kaitstud viiruste, usside, Trooja hobuste ja muude sarnaste halbade kavatsustega üksuste eest.

Kõigile sellel Veebilehel toodud ja teie ostetud või kasutatud Volvo toodete ja teenuste garantiidele ja esitustele kehtivad selliste toodete ja teenuste lepingutes kokku lepitud tingimused.

Veebilehel toodud teave võib sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu. Veebilehel toodud teavet võidakse muuta igal ajal sellest varem teatamata. Samuti tuleb arvestada, et Volvo jätab endale õiguse mis tahes ajal oma tooteid ja teenuseid, sealhulgas nende hindasid muuta.

Teave sellel Veebilehel võib sisaldada viiteid Volvo toodetele ja teenustele, mida ei ole teie riigis turule toodud või kättesaadaval. Sellised viited ei tähenda, et Volvo kavatseb selliseid tooteid või teenuseid teie riigis turule tuua või kättesaadavaks teha. Palun arvestage ka, et teatud tooted või teenused võivad olla saadaval ainult lisatasu eest ning et osa lehel toodud teabest ei pruugi olla täpne, kuna toodete muudatused on toimunud pärast Veebilehe viimast uuendamist. Palun võtke ühendust oma Volvo edasimüüjaga, et saada üksikasjalikku teavet teie jaoks saadaval olevate toodete ja teenuste kohta. 

Soovimatud ideed jms

Volvo hindab oma kogukonna panust ja ootab kommentaare ja tagasisidet Volvo toodete ja teenuste kohta. Siiski järgib Volvo poliitikat mitte võtta vastu või muul viisil kaaluda teavet (nagu ideed, ettepanekud, soovitused ja kommentaarid), mida Volvo pole selgesõnaliselt küsinud. Selle poliitika eesmärk on vältida arusaamatusi ja vaidlusi, kuna Volvo töötab koos oma varustajatega pidevalt välja uusi tooteid, teenuseid, funktsioone, ärimudeleid jms, mis võivad olla teiste esitatud teabe või ideedega sarnased või identsed isegi siis, kui teiste ideid või teavet arendamisel mis tahes viisil ei kasutatud.

Kui saadate hoolimata Volvo palvest Volvole teavet mitte saata Volvole teavet nagu ideed, ettepanekud, soovitused, kommentaarid jms (kokkuvõtvalt „Panus”), nõustute olenemata oma kirjas või mujal toodud piirangutest järgmisega:

 • Panust või selle osasid loetakse mittekonfidentsiaalseks ja mitte ärisaladuse alla kuuluvaks;
 • Volvo ei oma seoses Panuse või selle osadega mingeid kohustusi (lepingulisi või muid, sealhulgas aga mitte ainult kohustus panus läbi vaadata, sellele vastata või seda muul viisil töödelda ja/või Panust konfidentsiaalsena hoida);
 • Volvo ei ole kohustatud Panust või selle osasid mis tahes viisil kasutama või avaldama;
 • Volvo omab piiramatut õigust kasutada Panust või selle osasid mis tahes viisil mis tahes ärilistel või muudel eesmärkidel ilma teile selle eest mis tahes teenustasu või kompensatsiooni maksmata.

Veebilehel saadaval olev eritarkvara

Kogu lehel allalaadimiseks kättesaadaval olev tarkvara („Tarkvara”) on Volvo ja/või selle litsentseerijate autoriõigusega kaitstud töö.

Tarkvara kasutamist reguleerib lõppkasutaja litsentsileping, mis on tarkvaraga kaasas või sellele lisatud („Litsentsileping”). Kui litsentsilepingud ei ole öeldud teisiti, on Tarkvara allalaadimiseks kättesaadavaks tehtud ainult lõppkasutajatele. Samuti, kui Litsentsilepingus ei ole öeldud teisiti, on Tarkvara lubatud kasutada ainult selleks eesmärgiks, milleks Tarkvara kättesaadavaks tehtud on. Tarkvara mis tahes viisil paljundamine või edasi levitamine, mis ei ole sätestatud Litsentsilepinguga, on selgesõnaliselt keelatud ja võib viia tsiviil- või kriminaalkaristuseni.

Selle olemasolul on Tarkvara garantii ainult sellise ulatusega, nagu sätestatud Litsentsilepingus. Kui Litsentsilepingus ei ole öeldud teisiti, ütleb Volvo seoses Tarkvaraga lahti mis tahes garantiidest, sealhulgas kõik kaudsed garantiid ja turustamiskõlbulikkuse tingimused, sobivus teatavaks otstarbeks, pealkiri ja õiguste mitte rikkumine.