Sõidukigarantii

Mida garantii hõlmab?

Kui mingi sõiduki osa vajab tootmisdefekti tulemusena remonti või parandamist, remon­ditakse või vahetatakse see tasuta ükskõik millises Volvo müügiesinduses või Volvo volitatud teeninduses hoolimata sõiduki omandiõiguse muutumisest garantiiperioodi ajal.

Garantiiaeg

Sõiduki garantii hakkab kehtima päeval, mil uus auto tarnitakse esimesele jaeostjale ning kehtib 3 aastat läbisõidupiiranguta. Garantiiperiood müügiesinduse näidissõiduki­tele või ettevõtte autodele algab sõiduki kasutuselevõtu päevast (mitte päevast, mil sõiduk esimest korda jaemüügil müüdi).

Korralise hoolduse osad

Osad, mida vahetatakse korralise hoolduse käigus, on tootmisdefektide osas garantiiga kaetud. Garantiiperiood kehtib osadele korrali­ses hoolduses ettenähtud vahetamishetkeni ega ületa sõiduki garantii ajalist ja läbisõidupiiri. Selle kohaselt on hoolduse osad: süüteküünlad, õlifiltrid, õhufiltrid, õietolmufiltrid, kütusefiltrid, ajamirihmad ja määrdeained.

Välistused

Garantii ei hõlma sõlmi või osi, mida reguleeri­takse või vahetatakse tavalise teeninduse või hoolduse ajal (juhul kui tööd ei ole vaja teostada tootmisdefekti otsese tulemusena). See kehtib järgmiste sõlmede või osade puhul:

 • kasutatavate vedelike vahetamine või lisa­mine, st õlid, antifriis, pidurivedelik, klaasi­pesuvedelik ja kliimaseadme jahutusaine;
 • klaasipuhasti harjad;
 • õli-, õhu-, õietolmu- ja kütusefiltrid;
 • kõik lambipirnid (sisemised ja välimised);
 • ajamirihmad - vahetus või reguleerimine;
 • rataste reguleerimine/tasakaalustamine;
 • mootori loata reguleerimine;
 • süüteküünlad;
 • piduriklotside/ketaste vahetamine kulumise tõttu.

Volvo ei vastuta remondi ega vahetuse eest, mis tuleneb otseselt:

 • loomulikust kulumisest ja purunemisest;
 • kui autot ei hooldata õigesti vastavalt Volvo hooldusgraafikutele ja hooldusju­henditele;
 • kui ei kasutata Volvo määratud osi või vedelikke (või samaväärse kvaliteediga osi);
 • tegematajätmisest, avariist või ebaõigest kasutamisest tingitud kahjustustest;
 • sõiduki või selle osade muudatustest, seal­hulgas mootori reguleerimine sõiduki­tootja heakskiiduta;
 • eri tüüpi kütuste segamisest ja/või soovitata­vast erineva kütuse kasutamisest (kehtib kõikide mootorite kohta).

Volvo tarvikute garantii

Garantii ulatus ja kestus

Volvo originaalvarustusele (v.a. kingiks saadud osad), mis on paigaldatud Volvo müügiesindu­ses 1 kuu või 1500 km jooksul (kui kilometraaž täitub varem) alates sõiduki müügikuupäevast, kehti­vad samad garantiitingimused ja -aeg nagu sõiduki garantii puhul.

Värvipinnagarantii

Mida garantii hõlmab?

Garantii hõlmab sõiduki värvipinna materjali­- või värvimisdefektidest tingitud vigu ja kõrva­lekaldeid (värvipinnale kehtivate nõuete koha­selt). Vajalik remont tehakse igas Volvo müügiesin­duses või Volvo volitatud teeninduses täiesti tasuta, olenemata sõiduki võimalikust omani­kuvahetusest garantiiperioodil.

Garantiiaeg

Värvipinna garantii algab sõiduki garantiiga samal ajal. Mõlema garantii kestus on sama.

Korrosioonigarantii

Mida garantii hõlmab?

Kui mingil sõidukikere osal ilmneb korrosiooni tõttu läbiv roostekahjustus, remonditakse või vahetatakse kahjustatud paneel(id) ükskõik millises Volvo müügiesinduses või volitatud Volvo teeninduses täiesti tasuta hoolimata sõiduki omandiõiguse muutumisest. Läbiv kahjustus tähendab ava, mis korrosiooni tõttu läbib kere seest- või väljastpoolt tootmis- või materjalidefekti tõttu.

Garantiiaeg

Korrosioonikaitse garantiiaeg algab sõiduki garantiiga samal ajal ja selle kestus on 12 aas­tat.

Välistused

Volvo ei vastuta remondi ega vahetuse eest, mis tuleneb otseselt:

 • värvi ja kere ebaõigest hooldusest, mis ei vasta Volvo juhistele;
 • Volvo kontrollile mittealluvatest teguritest, nt keskkonnaohud, sealhulgas tööstusli­kud õhusaasteained, tormikahjustus, happevihm jm kahjustused (sh killustik, krii­mustused ja ebasobivad puhastusained);
 • õnnetusejärgsetest remonditöödest Volvo heakskiiduta materjalide või meetoditega;
 • sõidukil muudatuste tegemisest, mis on vastuolus Volvo algsete tehniliste tingimustega.

Hübriidaku garantii

Mida garantii hõlmab?

Teie hübriidsõidukis kasutatakse liitiumioona­kut. Garantii katab liitiumaku töö rikkeid ja kõr­valekaldeid või selle materjali- ja teostusde­fekte.

Garantiiaeg

Hübriidaku garantii kehtib kuni 5 aastat või 100 000 km (kui kilometraaž täitub varem) ning see algab sõiduki garantiiga samal ajal.

Omaniku vastutus

Õige hoolduse tähtsus

Hea hooldus algab kodus. Teie sõiduki õiget hooldust ja kasutamist on kirjeldatud omaniku käsiraamatus ja käesolevas teenindus- ja garantiiraamatus. Nõuetekohase hoolduse ja kasutamisega väldite olulisi remondikulusid, mis tulenevad väärast kasutamisest, hooletusest või ebapiisavast hooldusest ning see võib aidata sõiduki müümisel selle väärtust suuren­dada.

Kasutusjuhendist leiate juhiseid lihtsateks kontrollimisteks, mida omanik või kasutaja peaks regulaarselt tegema. Need on ettevaatusabinõud teie sõiduki ohutu ja töökindla kasutamise tagamiseks ja neid ei tohi eirata.

Sõidukigarantii

Veenduge, et kogu nõutav hooldus on teostatud ja on kasutatud materjale, mis vastavad Volvo tehnilistele tingimustele.

Viige oma sõiduk Volvo müügiesindusse või Volvo volitatud teenindusse garantiiremondiks või -hoolduseks kindlasti niipea, kui olete defekti avastanud. See vähendab defekti mõju teie sõidukile ja vajaliku remondi ulatust.

Hoidke kviitungeid tehtud hooldustööde kohta autos ja veenduge, et märge hoolduse kohta registreeritaks alati käesolevas teenindus- ja garantiiraamatus.

Korrosioonigarantii

Hooldage kindlasti värvkatet ja keret, puhastades seda regulaarselt vastavalt Volvo juhistele. Viige oma sõiduk Volvo müügiesindusse või Volvo volitatud teenindusse garantiiremondiks või -teeninduseks kindlasti niipea, kui olete korrosiooni avastanud. See vähendab korrosiooni mõju teie sõidukile ja vajaliku remondi ulatust.
Korrosioonigarantii alla ei kuulu veljed, kroomliistud, põrkerauad, kerelaiendid ning uste ja luukide hinged.

Taaskasutus

Keskkonna huvides on tähtis teie sõiduki kõik osad võimalikult paremini taaskasutusse anda. Kui teie sõiduk läheb utiliseerimisele, tuleb see üle anda sertifitseeritud taaskasu­tusettevõttele. Lisateabe saamiseks pöörduge Info-Auto poole.

Peamised hooldustööd

Väga tähtis on teha sõiduki kasutusea jooksul kõik hooldused käesolevas juhendis esitatud teenindusintervalle (kilomeetrites või ajas - olenevalt sellest, kumb täitub enne) arvestades. Selleks et ka edaspidi Volvo garantii eeliseid kasutada, on tarvilik:

 • lasta teha oma autole teenindused lõigus „Teeninduse dokumendid" käsitletud Volvo teenindusprogrammi kohaselt. Iga teenindus tuleb teha ±1 kuu või ±1250 km jooksul ettenähtud teenindusintervallist;.
 • defekti ilmnemisel teatada sellest niipea kui või­malik ja esitada auto Info-Auto volitatud teenindusse;
 • kasutada ja hooldada autot nõuetekoha­selt vastavalt kasutusjuhendile;
 • pidama hooldusteenuste ja remontimisel tehtud kontrollimiste üle arvestust (teeninduse registreerimine ja kviitungid), et oleks selge, mis autole kunagi on tehtud.

Iga teeninduse täpne sisu sõltub mudelist ja ka sõiduki vanusest ja läbisõidust. Info-Auto annab teile soovi korral hooldusta­beli, milles on kirjas kõik teie sõidukile kohal­datavad teenindustööd.

Volvo garantii piirid

Volvo garantii välistab vastutuse igasuguse ajakulu, ebamugavuse, veo ärajäämise või juhusliku või tuleneva kahjustuse eest, mis teil (või kellelgi teisel) selle garantiiga kae­tud defekti tõttu võib tekkida.

Garantii välismaal reisides

Volvol on maailma enamikus piirkondades ulatuslik teenindusvõrk. Volvo garantii alusel võib teha remonditöid iga volitatud Volvo müügie­sindus või teenindus.

Tavaolukorras ei tohi teilt nõuda tasu ühegi garantiitöö eest, mille teostab Volvo müügiesindus või Volvo volitatud teenindus.

Reisil olles olete kohustatud esitama koos sõi­dukiga teile väljastatud teenindus- ja garantii­raamatu (mis näitab teie õigust garantiile ja sisaldab asjakohaseid hoolduse ja teeninduse andmeid). Kui te ei saa seda teha, peab müügiesindus küsima nõu riiki importijalt või müügiettevõttelt.

Erandjuhtudel võidakse teil paluda tasuda remondi eest, mida Volvo garantii tegelikult katab. Sel juhul säilitage arve ja võimaluse kor­ral vahetatud osad, et koju tagasi pöördudes saaks teie kohalik müügiesindus korraldada vajaduse korral kohe nende hüvitamise.

Teenindusintervallid

Teeninduse meeldetuletus

Kui teenindus on nõutav, süttib juhi infoekraanil teabesümbol ja ilmub teade.

Teie abistamiseks ilmub teeninduse meeldetuletus kolme astmena:

 • enne teenindust - teatega Broneeri hooldus;
 • täpselt ajal, mil on vaja teenindus läbida - teatega Aeg hoolduseks;
 • kui teenindusintervall on ületatud - tea­tega Hoolduse tähtaeg ületatud.

Teenindusintervallide mõõtmine

Teenindusintervall määratakse järgnevate tegurite alusel:

 • aja järgi;
 • läbisõidu järgi;
 • mootori töötundide arvu järgi.

Üldjuhul määrab teeninduse aja auto läbisõit, kuid ka aeg ja mootori töötundide arv on mää­ravad tegurid. Näiteks kui auto iga-aastane läbisõit on väike, peab see ettenähtud teenin­duse ikkagi läbima. Sellisel juhul on aeg mää­rava tähtsusega. Kui aga autol on suur läbisõit, määrab teeninduse aja läbisõit.

Konkreetse auto teenindusintervall sõltub ajast, läbisõidust ja mootori töötundide arvust. Oluline on järgida teie autole välja töötatud teenindusprogrammi.

Erilistes sõidutingimustes võib teenindusinter­vall olla ettenähtud ajast ja läbisõidust lühem. Kui teenindus on nõutav, ilmub juhi infoekraa­nile vastav teade.

Tegemata või vääralt teostatud hoolduse kor­ral garantii tühistatakse. See võib põhjustada auto kasutamisel probleeme, millel on kulukad tagajärjed. Seetõttu pöörduge teeninduse meeldetuletuse ilmumisel niipea kui võimalik Volvo volitatud teenindusse. Teeninduspro­gramm võib ka riigiti erineda. Lisateabe saami­seks pöörduge Volvo volitatud teenindusse.

Teenindusintervallid

Kõikidele Volvo sõiduautodele kehtib 20 000 kilomeetrine läbisõiduintervall.

Teeninduse meeldetuletus ilmub juhi infoekraanile:

 • läbisõiduintervall 20 000 km
 • ajaline intervall 12 kuud
 • mootori töötundide arvu järgi

Volvo pikendatud garantii tingimused

Volvo pikendatud garantiiga pikendate oma sõiduki garantiid 1-3 lisa-aastat – kokku kuni viis aastat. Volvo pikendatud garantii saate oma sõidukile osta Info-Autost kehtiva garantii jooksul.

Info-Autost saate oma Volvole osta lisagarantii nii Info-Autost uuena soetatud sõidukile kui ka mujalt ostetud Volvole, mille tootjapoolne sõidukigarantii on kehtiv.

Kui mingi sõiduki osa vajab tootmisdefekti tulemusena remonti või parandamist, remonditakse või vahetatakse see Info-Auto Volvo müügiesinduses tasuta hoolimata sõiduki omandiõiguse muutumisest garantiiperioodi ajal.

Volvo pikendatud garantii katab teie sõiduki mehaanilisi ja elektrilisi osi ja nende vahetust tehniliste või elektriliste rikete korral. Volvo pikendatud garantii ei hõlma sõlmi või osi, mida reguleeritakse või vahetatakse tavalise teeninduse või hoolduse ajal (juhul kui tööd ei ole vaja teostada tootmisdefekti otsese tulemusena). See kehtib järgmiste sõlmede või osade puhul:

 • kasutatavate vedelike vahetamine või lisamine, s.t.õlid, antifriis, pidurivedelik, klaasipesuvedelik ja kliimaseadme jahutusaine;
 • klaasipuhasti harjad;
 • õli-, õhu-, õietolmu- ja kütusefiltrid;
 • kõik lambipirnid (sisemised ja välimised);
 • ajamirihmad – vahetus või reguleerimine;
 • rataste reguleerimine/tasakaalustamine;
 • mootori loata reguleerimine;
 • süüteküünlad;
 • piduriklotside/ketaste vahetamine kulumise tõttu.

Volvo ei vastuta ühegi remondi või vahetuse eest, mis on vajalik järgmiste asjaolude otsese tulemusena:

 • loomulik kulumine ja purunemine;
 • kui autot ei hooldata õigesti vastavalt Volvo hooldusgraafikutele ja hooldusjuhenditele;
 • kui ei kasutata Volvo määratud osi või vedelikke (või samaväärse kvaliteediga osi);
 • tegematajätmine, avariist või ebaõigest kasutamisest tingitud kahjustus;
 • sõiduki või selle osade lubamatud muudatused, sealhulgas mootori reguleerimine sõidukitootja heakskiiduta;
 • eri tüüpi kütuste segamine ja/või soovitatavast erineva kütuse kasutamine (kehtib kõikide mootorite kohta).

Volvo pikendatud garantii on kehtiv ainult juhul kui sõidukile on teostatud kõik tootjatehase nõuetele vastavad korralised hooldused ja remonttööd Volvo ametlikus esinduses Eestis, Info Auto AS-is, kogu pikendatud garantii perioodi jooksul.

Kui teie sõidukil tekib rike välismaal, palun toimetage oma sõiduk lähimasse Volvo volitatud esindusse. Paluge teha kindlaks rikke põhjus ja selle kõrvaldamise kulud. Teil tuleb esialgselt oma Volvo parandamise kulud ise kanda. Paluge arvele märkida ostjaks AS Info-Auto. Naastes Eestisse esitage arve ja sellega kaasnevad dokumendid Info-Auto Volvo esindusse ning teile hüvitatakse põhjendatud kulud.

VOLVO PIKENDATUD GARANTII ÜLEANDMINE

Volvo pikendatud garantii on seotud teie sõidukiga ja tõstab selle väärtust uue omaniku jaoks, kui otsustate sõiduki maha müüa. Veenduge, et kõik Volvo pikendatud garantiiga kaasnevad dokumendid antakse uuele omanikule üle. Uus omanik peab Volvo pikendatud garantii üleandmisest teavitama Info-Auto AS-i, et garantii jääks kehtima ja tema andmed saaksid registreeritud.

VOLVO PIKENDATUD GARANTII HINNAD

Volvo pikendatud garantiil on kaks võimalust:

Info-Autost ostetud Volvo sõidukitele
4 aastat läbisõidupiiranguga 150 000 km - 499 €
5 aastat läbisõidupiiranguga 150 000 km - 849 €
Volvo pikendatud garantiid saab osta sõidukile kehtiva garantiiaja ajal.

Mujalt ostetud Volvo sõidukitele
2-aastase tootjapoolse sõidukigarantii puhul 4 aastat läbisõidupiiranguga 150 000 km - 899 €
2-aastase tootjapoolse sõidukigarantii puhul 5 aastat läbisõidupiiranguga 150 000 km - 1 299 €

Volvo pikendatud garantii saab osta sõiduki tootjapoolse sõidukigarantii kehtivuse ajal.

CUSTOMER LIFETIME VARUOSAGARANTII

kehtiv alates 01.06.2020

Customer Lifetime varuosagarantii subjekt

Customer Lifetime varuosagarantii kehtib varuosale, mille defekt on tekkinud tootmisest või materjalist ja mis põhjustab selle talitushäire või piiratud funktsionaalsuse muul põhjusel, kui normaalne kulumine või sõiduki kasutamine vastavalt tootja poolt ettenähtud reeglitele. Kui Volvo volitatud teenindus tuvastab, et varuosa puhul esineb tootmis- või materjalidefekt, vahetatakse või parandatakse selline varuosa Volvo kliendi jaoks tasuta Volvo volitatud teeninduses vastavalt käesolevatele tingimustele.

Customer Lifetime varuosagarantii

Customer Lifetime varuosagarantii algab järgmisest päevast pärast seda, kui autoomaniku jaoks lõppeb tavaline varuosagarantii, ehk siis aasta pärast varuosa soetamist ja Volvo volitatud teeninduses auto külge paigaldamist.

Customer Lifetime varuosagarantii on kehtiv, kui:

 • varuosa on paigaldatud Volvo sõidukile, mille omanik on sama isik, kes oli omanik ka varuosa autole paigaldamise ajal (kui omanik muutub, kaotab Customer Lifetime varuosagarantii kehtivuse omanduse ülemineku kuupäeval. Customer Lifetime varuosagarantii ei lähe koos varuosaga üle teisele sõidukile);
 • kõnealust varuosa toodetakse endiselt või see on olemas Volvo laos või volitatud teeninduses.
  • Varuosad, millele laieneb Customer Lifetime varuosagarantii

   Customer Lifetime varuosagarantii katab kõiki Volvo mehaanilisi ja elektroonilisi varuosi, mille klient soetab ja paigaldab samas Volvo volitatud teeninduses, välja arvatud varuosi, mis on loetletud allpool.

   Customer Lifetime varuosagarantii ei kehti varuosadele, mis olid sõiduki külge paigaldatud soetamise hetkel, või asendati seoses kaebustega auto rikete kohta nii Volvo sõiduki tehasegarantii või lisagarantii kehtivuse ajal.

   Lisagarantiid ei kehti varuosadele, mis kuuluvad tavapärase teeninduse või hoolduse raames reguleerimisele või asendamisele, täpsemalt:

   • vedelikud, välja arvatud juhul, kui asendus on vajalik rikke tulemusena, mille parandamine käib Customer Lifetime varuosagarantii alla;
   • klaasipuhasti harjad;
   • õlifiltrid, õhufiltrid, õietolmu filtrid ja kütusefiltrid;
   • sisemiste ja välimiste tulede pirnid (sealhulgas biksenoon- ja LED-pirnid);
   • mootoririhmad;
   • süüteküünlad;
   • rehvid, piduriklotsid ja -kettad;
   • amortisaatorid
   • akud
   • värvipinna kahjustused
   • uksehinged, veljed, iluliistud, kaitserauad, kronsteinid
   • gaasiseadmed ja gaasisüsteemid   Customer Lifetime varuosagarantii ei kehti alljärgnevatel tingimustel

   • normaalne kulumine või auto väärkasutus või ülekuumenemine;
   • õigeaegselt Volvo volitatud teenindusele kahjustustest või defektidest mitteteatamine, mille tulemuseks on isegi pärast defekti ilmnemist kasutamise jätkamise tõttu tekkinud täiendavad kahjustused sõidukile;
   • sõiduki vastavalt Volvo hooldus- ja teenindusjuhistele korrektselt hooldamata jätmine;
   • Volvo poolt ette nähtud varuosade ja vedelike (või nö võrreldava kvaliteediga osade) mittekasutamine;
   • sõiduki või selle osade igasugune modifitseerimine, sealhulgas, aga mitte ainult mootori modifitseerimine, mis ei ole autotootja poolt heaks kiidetud või mis on vastuolus auto spetsifikatsiooniga;
   • tööd sõidukiga, mis rikuvad Volvo teenindusjuhiseid: modifikatsioonid, varuosade puhastamine või parandamine (näiteks lihvimine, hoonimine);
   • võõrkeha sõiduki või varuosa küljes;
   • hõõrdumine, sealhulgas siduri kulumine;
   • erinevat tüüpi kütuste segamine, mittesoovitatud kütuse või õli kasutamine, ettenähtud vedelike või määrdeainete mittekasutamine;
   • korrosioon;
   • kaetud/katmata osast põhjustatud ülekuumenemine;
   • hooletusest, auto väärkasutusest või õnnetusest (sh külm, kuumus, looduskatastroof, tehniline või tehnoloogiline õnnetus, rike töös või inimese sihilik tegu) põhjustatud kahju.

   Varuosade defektidest tulenevad nõuded ja nende lahendamine

   Customer Lifetime varuosagarantii kehtimise eelduseks on ostuarve olemasolu.

   Kui varuosa tootmisdefekt avaldub Customer Lifetime varuosagarantii kehtivuse ajal, on klient kohustatud auto toimetama Volvo volitatud teenindusse esimesel võimalusel pärast defekti tuvastamist. Volvo volitatud teenindus informeerib klienti soovi korral rikke põhjusest.

   Customer Lifetime varuosagarantii kehtivuse ajal on kliendil defektse varuosa korral õigus ainult varuosa parandusele või asendusele Volvo volitatud teeninduse otsusel. Kui defektne varuosa kuulub Customer Lifetime varuosagarantii alla, siis Volvo volitatud teenindus parandab defektiga varuosa tasuta või asendab varuosa uuega. Volvo volitatud teenindus täidab oma ülesandeid tavapärastel tööaegadel ja teostab vajalikud parandused mõistliku aja jooksul.

   Kliendil on õigus kasutada Customer Lifetime varuosagarantiist tulenevaid õigusi ükskõik millises Balti riigis asuvas Volvo volitatud teeninduses või teistes Euroopa Liidu riikides ja programmis osalevates riikides asuvates Volvo teenindustes.

   Kliendi kohustused

   Customer Lifetime varuosagarantii säilimiseks on vaja jälgida, et sõiduki teenindusintervallid vastaksid Volvo hooldusraamatus toodud soovitustele. Customer Lifetime varuosagarantii säilimiseks, peab sõiduki korraline hooldus toimuma mitte hiljem kui üks kuu või 1500 km pärast teenindusintervallis ettenähtud aega.

   Defektse varuosa parandamise või asendamise nõudmise tingimuseks on ka asjaolu, et varuosa parandamise või asendamise vajadus tekkis Customer Lifetime varuosagarantii kehtivuse ajal.

   Täiendavalt peaks klient Customer Lifetime varuosagarantii säilimiseks:

   • kasutama, hooldama ja hoolitsema sõiduki eest vastavalt kasutusjuhendis ja hooldusraamatus toodud juhistele;
   • kontrollima hoolduste väliselt regulaarselt sõiduki õli ja teiste vedelike taset ja vajadusel neid omal kulul lisama.

   Garantii piirid

   Customer Lifetime varuosagarantii ei sisalda Volvo või Volvo volitatud teeninduse mingeid kohustusi kompenseerida kliendile ükskõik milliseid kulusid, kasumi kaotust, ajakadu või muid kliendile tekkinud kahjusid, mis tekkisid sõiduki Volvo volitatud teenindusse transportimisel, või mis tekkisid seetõttu, et klient ei saanud sõidukit kasutada, kuna Volvo volitatud teeninduses teostati Customer Lifetime varuosagarantii alla käiva varuosa parandustööd.